TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY               PÖYTÄKIRJA                                                         1 (2)

Johtokunta

Sihteeri Toni Tiilikainen

Helsinki                                                    03.10.2007                                                                          

 

 

 

 

 

Tiilikaisten Sukuseura ry: n jäsenet

 

 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 5. toukokuuta klo 13.00 alkaen, kauniin kevätsään vallitessa, Suomenlinnan merilinnoituksessa. Kokouspaikkana toimineeseen Suomenlinnan Panimoon saapui johtokunta mukaan lukien 17 yhdistyksen jäsentä. Kuten aikaisempinakin vuosina, kuului lounas ja esitelmä kokousta edeltävään ohjelmistoon. Kokousväki kuunteli ensin sihteeri Toni Tiilikaisen esitelmän Suomenlinnan meri- ja linnoitushistoriasta 1700-luvulta nykyisyyteen. Historiakatsauksen jälkeen nautimme merellisen lounaan Panimon ravintolassa ennen vuosikokouksen aloittamista erillisessä kabinettitilassa.

 

TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY: N VUOSIKOKOUKSEN 2007 PÖYTÄKIRJA

 

1.            Kokouksen avaus: Kokouksen avaamista edelsi lyhyt poisnukkuneiden Tiilikaisten muistoksi suoritettu hiljentyminen. Kokous avattiin klo 13.00

 

2.             Puheenjohtajan ja sihteerin valinta: Anja Tiilikainen esitti Eero Piimiestä kokouksen puheenjohtajaksi ja Toni Tiilikaista kokouksen sihteeriksi. Esitykset hyväksyttiin.

 

3.             Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta: Tilintarkastaja Laitinen esitti Elma Fagerströmiä ja Aili Tiilikaista tehtäviin. Esitys hyväksyttiin.

 

4.             Esityslistan hyväksyminen: Hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5.             Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6.             Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen kaudelta 01.01.- 31.12.2006: Sihteeri esitteli edellisen toimintakauden toimintakertomuksen. Se hyväksyttiin ilman esitettyjä muutoksia.

 

7.            Tilinpäätöksen 2006 esittäminen, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen: Raimo Tiilikainen esitti tilinpäätöksen 2006 ja  tilintarkastajien oikeaa tilinpitotapaa puoltavan lausunnon. Johtuen paljolti vilkkaasta sukukirjan myynnistä, oli Yhdistyksemme tilinpäätös 1372, 50 € ylijäämäinen. Suurehko ylijäämä aiheutti vilkasta keskustelua, jossa puntaroitiin kysymystä: ”Miten yhdistyksen tulisi käyttää tai kohdentaa tilikauden voittoja?”. Anja esitti erityisen tutkimusrahaston käyttämistä ylijäämän kohdeosoitteena ja taasen Laitinen ja Risto Tiilikainen näkivät tärkeämpänä jättää johtokunnan kädet vapaammiksi eikä sitoa tai korvamerkitä ylijäämävaroja mihinkään tiettyyn vakiokäyttöön. Asia jäi jokatapauksessa jatkoharkinnan asteelle tulevaisuudessa.

 

8.         Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle: Kokous totesi yksimielisesti, että johtokunta on toiminut oikein ja täten sille voidaan myöntää tili- ja vastuuvapaus toimintakaudelle 2006.

 

9.             Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2008: Päätettiin jatkaa aikaisempaa perinnettä ja korottaa vuosittain jäsenmaksun summaa 10 centtiä edelliseen vuoteen. Vuoden 2008 jäsenmaksuksi päätettiin siis asettaa 15,80 €.

 

10.        Valitaan johtokunnan jäsenet ja sukuseuran esimies toimintakaudelle 2007-08: Sukuseuran esimiehellä Anja Tiilikaisella on jäljellä vielä yksi vuosi omaa toimintakauttaan. Aiempi johtokunta varajäsenineen jatkaa seuraavilla muutoksilla: Kari Tiilikaisen varajäsenyyden korvaa Asko Tiilikainen Porista. Lisäksi rahastonhoitajana toiminut Marja-Leena Tammi siirtyy Marketta Vuolan tilalle johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Vuola siirtyy varajäseneksi. Toimintakaudelle 2007-2008 johtokunnaksi valittiin siis:

 

Johtokunnan jäsenet:                                     Johtokunnan varajäsenet:

            Raimo Tiilikainen                                              Asko Tiilikainen

            Markku Kiviniemi                                               Marika Tiilikainen

            Toni Tiilikainen                                                          Marketta Vuola

            Risto Tiilikainen                                                         Maila Kangasniemi

            Marja-Leena Tammi                                      Elma Fagerström

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                2 (2)

 

 

11.        Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa kulumassa olevalle tilivuodelle

 

            Kokous valitsi jatkamaan tehtävissään seuraavat henkilöt:

 

            Tilintarkastajat:                                                 Varatilintarkastajat:

            Erkki Laitinen                                                 Ritva Tiilikainen

            Pertti Tikka                                                    Timo Tiilikainen

 

12.             Toimintasuunnitelma 2007: Raimo Tiilikainen esitteli. Kohdasta 8. Jäsentoiminnan kehittäminen: Erkki Laitinen esitti kysymyksen: ”Miten yhdistyksen johtokunta aikoo käytännössä toimia tässä kohdassa, jotta jäsenistö aktivoituisi ja saisi osallistua esim. retkien muodossa yhteiseen ja virikkeelliseen toimintaan seuran puitteissa?”. Useasta suusta todettiin, että yhdistyksen organisoimat retket ovat tunnetusti hyvä keino saada väkeä liikkeelle ja se sai laajan kannatuksen kokousväen keskuudessa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

 

13.            Talousarvio 2007: Raimo Tiilikainen esitteli kuluvan vuoden talousarvion ja samassa yhteydessä arvioi, ettei se hänen mielestään ole asiakohtana tarpeellinen käsiteltäväksi vuosikokouksen asialistalla, vaan liittyy enemmänkin johtokunnan sisäisiin suunnitelmiin ja ohjaamaan sen toimintaa yhdistyksen talouden näkökulmat huomioiden. Tilintarkastaja Laitinen puolestaan vaati ainakin sen raamin tuomista vuosikokouksen tarkasteltavaksi.

 

14.            Palkitsemiset: Palkinnoksi vuosien ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi, huomioitiin Veijo Tiilikainen (sukukirjatyö) ja Erkki Laitinen (tilintarkastaja vuosia) yhdistyksen kunniajäsenyydellä.

 

15.        Muut asiat: Tässä kohdassa Markku Kiviniemi piti puheenvuoron, jossa ilmoitti sukukirjaa olevan saatavilla. Anja Tiilikainen puolestaan haluaisi tuleviin sukulehtiin lisää juttuja itse kunkin Tiilikaisen ainutlaatuisista omaisista. Muita esityslistan ulkopuolisia asiakokonaisuuksia ei tuotu keskusteluun mukaan.

 

16.            Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.    

 

 

            Jokikunnassa 03.10.2007

 

 

 

            Sukuseuran puheenjohtaja

                                                                        Raimo Tiilikainen

 

 

            Sukuseuran sihteeri

                                                                        Toni Tiilikainen

 

 

2/TT