Tiilikaisten sukukirja

 

Tiilikaisten uutta sukukirjaa valmistellaan. Tarkoituksena on saada sukukirja valmiiksi vuonna 2006 siten, että se on saatavilla sukuseuran 50-vuotisjuhlakokouksessa elokuussa 2006. Tässä työvaiheessa on syytä täsmentää periaatteita siitä, keitä henkilöitä ja mitä tietosisältöjä sukukirjaan sisällytetään. Sukuseuran jäsenten ja muiden sukuun kuuluvien on oltava selvillä näistä periaatteista.

 

Uuden sukukirjan pohjana ovat edellisen sukukirjan (1991) tiedot. Näitä tietoja ajanmukaistetaan ja korjataan tiedoilla, jotka on saatu suvun jäseniltä, sukututkimuksesta ja vuoden 1996 väestörekisteritiedoista. Kaikki ne henkilöt ja tietosisällöt, joita on vuoden 1991 sukukirjassa otetaan myös uuteen sukukirjaan ajanmukaistettuina ellei niiden poistamista tai korjaamista ole pyydetty.

 

Uuteen sukukirjaan otetaan lisäksi uusia tietoja suvun jäsenistä edellä mainituista tietolähteistä saatuina. Kaikki suvun jäseniltä saadut tiedot sisällytetään uuteen sukukirjaan. Oletuksena on, että tiedon toimittaminen sukuseuran lomakkeilla tai muilla keinoin tarkoittaa, että uudet henkilöt ja tiedot sisällytetään sukukirjaan. Sukututkimuksesta ja vuoden 1996 väestörekisteritiedoista saadut tiedot sisällytetään sukukirjaan kaikista Tiilikainen – nimisistä henkilöistä sekä sukunimen muuttuessa seuraavasta sukupolvesta sukunimen muuttumisen jälkeen, toisin sanoen mukaan otetaan kaikki henkilöt, jotka välittömästi polveutuvat Tiilikaisista. Myöhempiä sukupolvia otetaan mukaan henkilöiden omasta pyynnöstä ja siis suvun jäsenten aloitteesta. Tämä rajaus on tehty siinä tarkoituksessa, että sukukirjan laajuus ei kasva kohtuuttomiin mittoihin.

 

Tietosisältöjen osalta sukukirjassa noudatetaan henkilötietolakia vuodelta 1999. Tämän mukaan sukukirjaan voidaan ottaa sukuun kuuluvien henkilöiden ja heidän aviopuolisoidensa yksilöintitiedot, joita ovat nimi, syntymäaika ja – paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja – paikka sekä arvo ja ammatti. Näiden tietojen lisäksi otetaan kirjaan sukuseuran jäsenten toimittamia muita tietoja, joista tavanomaisia ovat asuinpaikka, työuraan liittyvät tiedot ja tiedot toiminnasta julkisuudessa tai sukuseurassa. Mitään arkaluonteisia tietoja ei sisällytetä sukukirjaan kuin asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella. Henkilötietolain mukaan arkaluonteisia tietoja ovat: rotu tai etninen alkuperä, henkilön yhteiskunnallinen, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus, ammattiliittoon kuuluminen, rikollinen teko, rangaistus tai muu rikoksen seuraamus, henkilön terveydentila, sairaus tai vammaisuus tai häneen kohdistetut hoitotoimenpiteet, henkilön seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen sekä henkilön sosiaalihuollon tarve tai asiakkuus.

 

Jokaisella sukuun kuuluvalla henkilöllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen esittämistä sukukirjassa. Ne henkilöt, jotka haluavat rajoittaa tietojaan sukukirjassa, voivat ottaa asiassa yhteyttä Veijo Tiilikaiseen tai Markku Kiviniemeen.  

 

Markku Kiviniemi