TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY                    PÖYTÄKIRJA                                                               1 (3)

Johtokunta

Sihteeri Toni Tiilikainen

Vihti                                                                       08.11.2006                                                                                                   

 

 

 

 

 

Tiilikaisten sukuseuran jäsenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY: N VUOSIKOKOUS 22.07.2006

 

Sukuseuran vuosikokous ja sen rekisteröimisen 50 v.  juhlasukukokous pidettiin lauantaina 22.07.2006 klo 13.00 alkaen  Pohjois-Karjalassa, Outokummun Kuusjärven peruskoulun jumppasalissa.

 

Osallistuminen sukujuhlaan oli monien paikalle saapuneiden mielestä ennätyksellisen runsasta ja Kuusjärven koulu sekä kokous kiinnostivatkin kaikkiaan noin 60 osallistujaa. Etenkin Kuusjärven kirkossa pidettyyn hartaustilaisuuteen saapui laskelmien mukaan jopa 90 Tiilikaista seurueineen. Kaunis kesäpäivä oli siis loistava menestys perustamispaikallaan juhlivalle sukuseuralle.

 

Unohtumattomia muistoja olivat kirkossa ja sankarimuistomerkillä  luomassa niin rovasti Mauri Tiilikainen vaikuttavine saarnoineen kuin Outokummun ev. lut. seurakuntaakin edustanut isäntämme rovasti Miettinen mielenkiintoisella ja asiantuntevalla Kuusjärven kirkkohistoriallaan.

 

Virallinen vuosikokous huipentui Kuusjärven koulun takapihalle, jossa sukuseura paljasti perustamisensa muistolaatan. Istuttamalla lisäksi kuusentaimen alkuperäisen perustamispaikan välittömään läheisyyteen, halusi sukuseura symboloida toimintamme jatkuvuutta ja toivoa tulevien sukupolvien uutteran työn jatkumiselle Tiilikaisten suvun parissa.

 

Johtokunta oli lisäksi suunnitellut ohjelmaa loppupäivällekin ja muutamat jaksoivatkin tulla vielä yhteiseen nuotioiltaan Outokummun erä- ja luontokeskuksen kauniiseen karhunpesäpaviljonkiin.

 

Pöytäkirja on laadittu esityslistan mukaisessa numeroidussa järjestyksessä.

 

1.            Kokouksen avaus: Klo 13.38

 

2.             Puheenjohtajan ja sihteerin valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Matti Tiilikainen ja sihteeriksi Toni Tiilikainen, muita ehdokkaita ei esitetty.

 

3.             Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta: Esitettiin ja valittiin Veijo ja Toni Tiilikainen.

 

4.             Esityslistan hyväksyminen: Hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: Kohta 8. : Kokouksen puheenjohtaja esitti ao. kohdan otsikkoon ”Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle” lisättävän seuraavat sanat: ...”johtokunnan jäsenille ja rahastonhoitajalle”.

 

5.             Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen: Vuosikokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli saatettu jäsenistön tietoon toukokuussa ilmestyneessä sukulehden numerossa.

 

6.             Johtokunnan toimintakertomuksen kaudelta 01.01.- 31.12.2005 hyväksyminen: Toni selvitti jäsenille yhdistyksen toiminnan em. kaudelta. Pääkohtina sihteeri nosti esiin uuden sukukirjan toimitustyön, isännänviirin toteuttamisen sekä ao. sukujuhlan suunnittelun. Toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintakertomus liitteessä 1.

 

 

 

                                                                                                                                                            2 (3)

 

 

7.                   Tilinpäätöksen esittäminen, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen: Raimo esitti piirtoheittimen välityksellä yhdistyksen taloudenpitoa ao. tilikaudelta. Raimo totesi tilikauden suurimpien menojen olleen suoraan yhteydessä sukukirjatyöhön sekä uusien viirien hankkimisiin.  Jäsenet  olivat muutamien puheenvuorojen jälkeen tyytyväisiä kuulemaansa ja esitetty tilinpäätös hyväksyttiin muutoksetta. Tilintarkastajien lausunto liitteessä 2.

 

8.         Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille ja rahastonhoitajalle: Esitettyjen asiakirjojen sekä suullisten selvitysten nojalla, kokous myönsi johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden yksimielisesti.

 

9.             Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2007: Vuosikokous päätti noudattaa jo perinteeksi muodostunutta tapaa korottaa jäsenmaksua aina 0,1 € vuodessa. Uudeksi jäsenmaksuksi vuodelle 2007 asetettiin tällöin 15,70 €.

 

10.               Valitaan johtokunnan jäsenet: Raimo ilmoitti kokoukselle, että nykyiset johtokunnan jäsenet ovat halukkaita jatkamaan tehtävissään. Asiasta ei äänestetty koska muita halukkaita ei tullut esiin. Vuosikokous valitsi nykyisen johtokunnan jatkamaan tehtävissään edelleen. Sukuseuran esimiehen Anja Tiilikainen – Piimiehen toimikausi jatkuu edelleen.

 

Uusi johtokunta toimikaudelle 2006-2007:

 

Johtokunnan jäsenet:                                     Johtokunnan varajäsenet:

            Raimo Tiilikainen                                              Kari Tiilikainen

            Markku Kiviniemi                                               Marika Souko

            Toni Tiilikainen                                                          Marja-Leena Tammi

            Risto Tiilikainen                                                         Sirkka Tiilikainen

            Marketta Vuola                                                 Elma Fagerström

 

11.        Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa kulumassa olevalle tilivuodelle:

 

            Kokous valitsi jatkamaan tehtävissään seuraavat henkilöt:

 

            Tilintarkastajat:                                                 Varatilintarkastajat:

            Erkki Laitinen                                                 Ritva Tiilikainen

            Pertti Tikka                                                    Timo Tiilikainen

 

12.             Toimintasuunnitelma 2006: Raimo esitteli yhdistyksen tähänastista ja tulevaa toimintaa saaden kiitollisen vastaanoton hyvin toteutuneille sukukirja- ja isännänviiriprojekteille . Raimo linjasi toimintasuunnitelman keskeiseksi sisällöksi jo valmistuneen sukukirjan täydentämisen sekä myynnin. Lisäksi hän piti tärkeänä viirien ja standaarien myynnin sekä seuran sähköisen tiedonvälityksen vilkastumista. Kokous hyväksyi suunnitelman. Liite 3.

 

Matti Tiilikainen nosti keskusteluun kysymyksen, jossa hän esitti toimintasuunnitelman käsittelyn ja hyväksynnän pelkästään kulloisenkin johtokunnan, ei vuosikokouksen, sisäisen päätösvallan alaiseksi aiheeksi. Todettiin asian muuttamisen vaativan sääntömuutoksia yhdistyksessä. Keskustelussa jäsenet olivat pääosin yhtä mieltä Matin kanssa. Anja ja Raimo esittivät kokoukselle seuraavaa mahdollisuutta: Toimintakauden 2. sukulehdessä esitettäisiin tuleva toimintasuunnitelma ja jos jäsenistöltä ei tule asiaan muutos-/ korjausesityksiä, hyväksytään se sellaisenaan.

 

13.            Talousarvio 2006: Raimo Tiilikainen esitteli kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioesityksen. Hän esitti jäsenistölle  vuoden 2005 tilinpäätöksen tuloiksi yhteensä 2141,05 € sekä vastaavasti kuluiksi yhteensä 1839,58 €, Tilikauden ylijäämän ollessa tällöin 301,47€ Tälle vuodelle hän esitti tasapainoisen laskelman, jossa molemmat tulopuolet asettunevat 5600,00 € :n kohdalle. Tässä kohdassa käytettiin muutamia puheenvuoroja. Viime vuoden kuluja lisäsivät olennaisesti sukukirjaprojekti sekä sukuviirien hankkiminen. Talousarvio hyväksyttiin. Liite 4.

 

14.            Palkitsemiset: Johtokunta luovutti Tauno sekä Veijo Tiilikaiselle yhdistyksen kunniastandaarit (nro: t 4. ja 5.). ja painokset uudesta sukukirjastamme. Käydyssä keskustelussa peilattiin saajien ansioita seuramme luottamustoimissa ja etenkin Taunon panosta Tiilikaisten suvun ja sen sukututkimuksen   hyväksi. Veijon kiistattomaksi kunniaksi todettiin uuden sukukirjan toimittamisen eteen tehty arvokas ja korvaamaton työ.

 

 

 

 

                                                                                                                                                3 (3)

 

 

15.        Muut asiat: Sukuseuran esimies esitti vilpittömät kiitokset omasta ja kokousväen puolesta Marika Soukolle Juhlalounaan valmistamisesta ja suuresta avustaan sukujuhlan aikaansaamisessa. Risto Tiilikainen toi terveiset tilintarkastaja Erkki Laitiselta, joka hänen kauttaan esitti sukuseuralle ajatuksen kannatusmaksun käyttöönottamisesta yhdistyksessämme. Se mahdollistaisi lisävarojen keräämisen halukkailta jäseniltä ja muiltakin vapaaehtoisilta. Näillä lahjoitusvaroilla pienellä taloudella pyörivä yhdistyksemme saisi paljon kaipaamiaan resursseja jäsentoimintansa monipuolistamiseen.

 

            Antti Tiilikainen taasen ehdotti Erkki Laitiselle jonkinlaista kunnianosoitusta parin vuosikymmenen aikaisesta sitkeästä toiminnastaan sukuseuramme tilintarkastajana.

 

            Markku Kiviniemi kiitti kaikkia läsnäolevia yhteisesti uusien ja muuttuneiden jäsentietojensa toimittamisesta sukukirjatyöryhmän käyttöön.

 

            Yrjö Tiilikainen kiitti vuolaasti kaikkia sukuseuran toimihenkilöitä ansiokkaasta työpanoksestaan yhdistyksen luottamustehtävissä.

                                                                                   

16.            Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31.

           

 

 

            Jokikunnassa 08.11.2006

 

 

            Sukuseuran puheenjohtaja              

                                                                        Raimo Tiilikainen

 

 

            Sukuseuran sihteeri                         

Toni Tiilikainen

 

 

2/TT

 

 

LIITTEET           1. Toimintakertomus kaudelta 01.01.- 31.12.2005

                        2. Tilintarkastajien lausunto

                        3. Toimintasuunnitelma 2006

                        4. Tulo- ja menoarvioesitys 2006