TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY                                                                                         1/2

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN  PÖYTÄKIRJA                                                        

HEUREKA, VANTAA    2008-04-26     Klo 12:30

 

 

1         Kokouksen avaus.   

       Seuran esimies Anja Tiilikainen-Piimies avasi kokouksen. Anja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja iloitsi erityisesti

       uusien kasvojen tapaamisesta.  Puheessaan Anja toivoi sukuseuran uudistumista ja "radikalisoitumista" positiivisessa

        mielessä. Anja arvioi suorittaneensa oman aktiivisen toimintansa sukuseuran toiminnassa.

Seuran puheenjohtaja Raimo Tiilikainen totesi kokouksen avatuksi ja toivotti myös osallistujat tervetulleiksi.

Kokous piti hiljaisen hetken keskuudestamme poistuneen seuran emerituspuheenjohtajan ja kunniajäsenen Mauri Tiilikaisen muistoksi

 

2     Kokouksen toimihenkilöiden valinta.  

       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Tiilikainen.

       Kokouksen  sihteeriksi valittiin Risto Tapani Tiilikainen.

 

3     Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

       Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin

       Risto Tiilikaista Vantaalta ja Eero Laitista  Helsingistä. Heidät myös valittiin näihin tehtäviin.                              

 

4                 Esityslistan hyväksyminen. 

       Puheenjohtaja totesi esityslistan olevan sääntömääräinen. Esityslista hyväksyttiin

                               

 

5          Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

       Kokouskutsu oli jäsenistölle  2008-04-11 postitetussa

            sukuseuran jäsenlehdessä ja siten täyttää koollekutsumisehdot. Kokouskutsu oli myös seuran internet

            kotisivulla.  Kokoukseen oli saapunut 27 seuran jäsenenä olevaa osallistujaa. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

        Iloksemme kokoukseen osallistui myös Savosta kunniajäsen Sulo Tiilikainen perheenjäsenineen.

 

6        Johtokunnan toimintakertomus 2007  

       Seuran puheenjohtaja Raimo Tiilikainen luki toimintakertomuksen.

       Seuran toiminnassa oli erityisesti pyritty tiedottamiseen Tiilikaisten sukulehden muodossa kaksi kertaa

       kauden aikana.

       Sukukirjasta oli myös otettu 40 kpl lisäpainos.  

 

7        Tilinpäätöksen esittäminen 

        Raimo Tiilikainen luki tuloslaskelman, josta ilmeni

alijäämä           -738.28 €.

       Raimo Tiilikainen luki taseen, josta ilmeni

vastaavaa        8621.38 €

vastattavaa      8621.38 €

              Luettiin tilintarkastajien  tilinpitotapaa puoltava lausunto.

Tilinpäätöksen vahvistaminen.  Tilinpäätös hyväksyttiin.

 

      8        Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.

               Ehdotettiin ja hyväksyttiin tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.

                Huomautettiin esityslistan  8. kohdan sanamuodon kuuluvan seuraavasti.

              Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja rahastonhoitajalle. Esityslistan muutos hyväksyttiin.

 

     9                Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2009 

               Jäsenmaksuksi ehdotettiin ensi vuodeksi 15.90 €. Ehdotusta kannatettiin ja  hyväksyttiin.

 

     10                Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi 

               Edellisiä jäseniä ehdotettiin ja kannatettiin uudestaan.

 

Johtokunnan jäsenet seuraavaksi kaudeksi                   Johtokunnan varajäsenet

Raimo Tiilikainen                                                                              Asko Tiilikainen

Markku Kiviniemi                                                                                  Marketta Vuola

Marja-Leena Tammi                                                      Elma Fagerström

Risto Tiilikainen                                                                              Marika Tiilikainen

Toni Tiilikainen                                                                              Maila Kangasniemi

                       

Esimiehen  valinta

Anja Tiilikainen-Piimies oli ilmoittanut, että hän ei jatka esimiehen tehtävää.

Esimiehen ero hyväksyttiin.

Matti Tiilikainen kiitti Anjaa esimerkillisestä aktiivisesta toiminnastaan seuran esimiehenä.

 

Uutta esimiesehdokasta ei ole esillä toistaiseksi.

Markku Kiviniemeä ehdotettiin esimieheksi, mutta hän halusi odottaa tulevia aikoja.

Säännöissä ei velvoiteta valitsemaan esimiestä, joten valinta jätetään väliin yhdeksi kaudeksi.

 

 

                                                                                                                                                                                                                2/2

 

 

Risto Tiilikainen totesi, että kerran esimieheksi valittu toivottavasti aina käyttää esimiesasemaansa seuran toiminnan parhaaksi, joten Matti Tiilikainen ja Anja Tiilikainen-Piimies käyttänevät  tätä vaikutusasemaansa parhaimmalla mahdollisella tavalla edelleen.

 

   11                Tilintarkastajien ja heidän varamiesten valinta  kuluvalle tilikaudelle

Entisiä ehdotettiin ja kannatettiin.

 

Tilintarkastajat                                                     vara tilintarkastajat

 

Erkki Laitinen                                                        Ritva Tiilikainen

Pertti Tikka                                                     Timo Tiilikainen

 

    12                Toimintasuunnitelma 2008

                Pj Raimo Tiilikainen esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman.

 

Toiminnasta käytiin vilkasta  keskustelua.

- Anja Tiilikainen-Piimies painotti sähköpostiosoitteiden tärkeyttä jäsenten  tiedotustarpeeseen

- Erkki Laitinen ehdotti sukuseuran lehden postitusta liitteineen  muovikelmussa.

- Erkki Laitinen ehdotti nuorisopalstaa lehteen.

- Johanna ja Mika Tiilikaista ehdotettiin nuorten palstan kirjoittajiksi. Lehden toimitus panee asian muistiin.

- Sulo Tiilikainen ehdotti tukihenkilöitä kenttätyöhön sukuseuran toiminnan aktivoimiseksi.

- Risto Tiilikainen mainitsi, että johtokunnassa  on harkittu lehtiä postitettavan kaksi kappaletta kullekin jäsenelle, jotta niitä voisi jakaa myös jäsenkandidaateille. Tämä toimenpide liitettynä  Erkki Laitisen ehdottamaan muovikelmupostitukseen tekee jokaisesta jäsenestä Sulon Tiilikaisen mainitseman tukihenkilön.

- Sulo Tiilikainen ehdotti tapaamista Savossa ja lupasi itse viedä asiaa eteenpäin vaikkapa ravitapaamisen merkeissä.

- Erkki Laitinen ehdotti isoa sukukokousta joka toiseksi vuodeksi.

- Eero Laitinen ehdotti jokaiseen lehteen liittymis-/ jäsenmaksulomaketta vakiotekstiksi.

- Erkki Laitinen  suositteli Tiilikais-kuuluisuuksien saantia kokouksiin

 

    13                Talousarvio 2008    

                Raimo esitteli tulo- ja menoarvion

                Tulot   3150 €                                Koostuu jäsenmaksuista ja myyntituloista

                Menot 3150 €                                Koostuu enimmäkseen julkaisutoiminnasta ja pakollisista kuluista

                Talousarvio hyväksyttiin

 

     14                Sukuseuran sääntöjen muutosehdotus

                Nykyään tilikausi on kalenterivuosi. ja siitä koituu joitakin haittoja

                Raimo Tiilikainen esitteli kahta uutta vaihtoehtoa.

                Erkki Laitinen kertoi mahdollisista haitoista tilintarkastuksen ja tilinpäätöksen suhteen

Anja Tiilikainen-piimies kertoi mahdollisuudesta pitää vuosikokous syksyllä.

Sääntömuutoksissa on noudatettava yhdistyslakia, joten asiassa joudutaan etenemään sen mukaisesti, mikäli muutosasia pannaan vireille.

 

     15                Palkitsemiset

Johtokunta on keskuudessaan harkinnut Anja Tiilikainen-Piimiestä  ehdotettavaksi kunniajäseneksi.

Vuosikokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti .

Anja kiitti huomionosoituksesta.

 

     16      Muut esille tulevat asiat.   Asioita ei tullut esille

 

      17   Kokouksen puheenjohtaja Matti Tiilikainen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 14:00

 

 

 

               Sukuseuran  puheenjohtaja                                                         ___________________________

                                                                                                                             Raimo Tiilikainen

 

 

 Kokouksen sihteeri                       Espoossa 2008-06-18           ____________________________

                                                                                                                Risto T. Tiilikainen               

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

 

_____________________________                                         ______________________________      

                   Eero Laitinen                                                                        Risto Tiilikainen